Algemene voorwaarden

Huisregels (disclaimer)

 

 1. Door gebruik te maken van huidige website verklaart u zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 2. Huidige website wordt uitgebaat door CORELAS BVBA – Mechelsesteenweg 287, 2830 Blaasveld (BTW BE 0818.426.711).
 3. Toegang De uitbaters garanderen geen enkele compatibiliteit en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien u, om welke reden dan ook, huidige website of een deel ervan niet kunt raadplegen en/of gebruiken.
 4. Het is strikt verboden, met welke technische middelen dan ook, de inhoud van huidige website aan te passen of de goede werking ervan in het gedrang te brengen.
 5. Aansprakelijkheid De uitbaters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site. Noch kunnen de uitbaters aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige site.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten De inhoud van huidige website is het intellectueel eigendom van de uitbaters, door huidige website te gebruiken verkrijgt u geen enkel recht hierop. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud kan enkel mits schriftelijke goedkeuring van de uitbaters.
 7. Links Huidige website bevat o.m. links naar andere websites. Deze sites staan niet onder controle van de uitbaters. De uitbaters van huidige site kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.
 8. Advertenties Advertenties op huidige website worden beheerd door derde partijen. De uitbaters van huidige website kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de aangeboden goederen en/of diensten.
 9. Privacy
  • We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Af en toe worden mailings verstuurd met informatie betreffende de website, een geplande activiteit, interessante promoties of aanbiedingen speciaal voor onze gebruikers. Dergelijke mailings worden steeds door ons zelf verzorgd en dus niet door een derde partij. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.
  • Huidige website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om uw online gebruiksgemak te verbeteren en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen.
   De uitbaters hebben geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door deze advertentie netwerken. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen en hun privacy beleid.
   Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw webbrowser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden in de handleiding van uw webbrowser.
  • Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.
  • De gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een Ecolink worden afhankelijk van de door u gekozen opties al dan niet volledig getoond op de website. Alle verstrekte gegevens bij het plaatsen van een ecolink worden beschouwd als bedrijfsgegevens en niet als persoonlijke gegevens.
 10. Interactieve onderdelen horende bij deze website kunnen niet continu gemonitord worden door de uitbaters. Daarom kunnen de uitbaters niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten of informatie geplaatst door andere bezoekers, de uitbaters dragen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten of informatie geplaatst door deze bezoekers.
  Indien u zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dan dient u dit schriftelijk te melden. De uitbaters zullen uw klacht op juistheid of wettelijke grond controleren en indien noodzakelijk actie ondernemen.
 11. Alle berichten en informatie die via interactive onderdelen van de website geplaatst zijn en worden, worden eigendom van de uitbaters. Berichten en andere informatie kunnen ten allen tijde aangepast, verplaatst of verwijderd worden door de uitbaters.
 12. Aanmelding (plaatsing van een Ecolink)
  • Indien U akkoord gaat tot de aanmelden van uw gegevens, gaat U akkoord tot het verschaffen van juiste, duidelijke, actuele informatie. Indien de uitbaters het vermoeden hebben dat de informatie niet correct is, niet actueel of onvolledig is, behouden wij het recht om de gegevens te weigeren. Dit terug zonder een verplichting om dit te melden aan de aanmelder.
  • Bij een aanmelding op Ecovriendelijk.be zal U logingegevens ontvangen. De ontvangen gegevens zijn persoonlijk. Bij beëindiging van uw account op Ecovriendelijk.be zal u niet langer toegang hebben tot de site of databank.
  • Bij een aanmelding op Ecovriendelijk.be gaat u ermee akkoord dat uw bedrijfsgegevens worden geplaatst en zichtbaar zullen zijn voor bezoekers van de website. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden door de uitbaters of door derden voor o.a. marketing doeleinden.
 13. Algemene voorwaarden Deze voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.
 14. Vragen Voor alle vragen met betrekking tot deze voorwaarden kan u steeds contact opnemen met CORELAS BVBA – Mechelsesteenweg 287, 2830 Blaasveld.